اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/gardeshgari/palm-al-jumira.html&text=%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7

اشتراک گذاری