اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/gardeshgari/sights-of-tehran.html&text=%DB%B1%DB%B0%DB%B0%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF!

اشتراک گذاری