اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/gardeshgari/spectacular-areas-of-tafresh.html&text=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

اشتراک گذاری