اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF.html&text=%D8%A2%D9%86%D8%A7%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF!%20+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری