اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C.html&text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری