اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%E2%80%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%86%D8%B1.html&text=%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%E2%80%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری