اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%B4!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری