اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/goonagoon/%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3.html&text=%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری