اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/kardasti/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%86.html&text=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%20+%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری