اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%AA.html&text=%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری