اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/khanedari/%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7.html&text=%DA%A9%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری