اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%DA%A9.html&text=%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%AE%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری