اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/learn/separation-of-laleh-sabouri.html&text=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری