اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/moderooz/%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%86.html&text=%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%20%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%20+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری