اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85.html&text=%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%20%D8%AD%D8%B1%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%DB%B2%DB%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%20!

اشتراک گذاری