اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/actor-ramin-rastad.html&text=%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20,%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری