اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/an-interesting-event-in-live-broadcast.html&text=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%AE%D8%B4%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C!

اشتراک گذاری