اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/azari-jahromi-car.html&text=%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری