اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/babak-jahanbakhsh-family-photo.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20,%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری