اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/bahman-mofid-burial.html&text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81

اشتراک گذاری