اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/bahram-radan-and-parinaz-izadyar.html&text=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری