اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/batman-in-tehran.html&text=%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری