اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/birth-of-masih-adl-parvar.html&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%20%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%20,%20%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA

اشتراک گذاری