اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/capital-censorship-6.html&text=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%DB%B6%20,%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری