اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/car-record-theft.html&text=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%20%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%DB%B2%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری