اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/child-of-elmira-sharifi-moghadam.html&text=%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%20,%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری