اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/conversation-with-roohollah-zam.html&text=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B2%D9%85%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D8%AE%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری