اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/elmira-sharifi-moghadam-and-her-mother.html&text=%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری