اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/faezeh-rafsanjani.html&text=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87%20%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری