اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/hesam-navab-safavi-a-cinema-actor.html&text=%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%20%DB%8C%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری