اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/mani-rahmani-and-mahnaz-afshar.html&text=%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری