اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/manouchehr-hadi-and-his-wife.html&text=%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%20%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری