اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/mehdi-hashemi-and-his-grandson.html&text=%D8%B3%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری