اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/mehdi-koushki-and-his-wife.html&text=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%20%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C

اشتراک گذاری