اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/memories-of-ali-oji.html&text=%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری