اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/najmeh-joodaki-and-her-husband.html&text=%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%D9%88%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری