اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/new-photo-of-sepideh-khodaverdi.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری