اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/old-singer-elahe.html&text=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%20!

اشتراک گذاری