اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/pedestrians.html&text=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2!

اشتراک گذاری