اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/photo-of-actor-pantea-bahram.html&text=%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری