اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/photo-of-babak-jahanbakhsh-in-the-hospital.html&text=%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری