اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/rozita-ghaffari-new-brigade.html&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7%20%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%B4

اشتراک گذاری