اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/sahar-jafari-jozani-birthday.html&text=%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%DB%B4%DB%B2%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C%20%D8%B3%D8%AD%D8%B1%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5

اشتراک گذاری