اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/sareh-bayat-and-her-sister.html&text=%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری