اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/special-photo-of-sareh-bayat.html&text=%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4

اشتراک گذاری