اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/tehranmahshahraircraft.html&text=%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

اشتراک گذاری