اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/the-face-of-mehdi-koushki.html&text=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7

اشتراک گذاری