اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/the-solubility-of-sardar-soleimani.html&text=%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%DB%8C

اشتراک گذاری