اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/the-ugliest-jewelry.html&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B2%D8%B4%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20,%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری