اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/to-die-and-to-live.html&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86

اشتراک گذاری